Profil Kepala Sekolah

Nama               :  ERNIA PURNAMAWATI, S.Pd.
NIP                   :  19721211 200701 2 014
Pangkat/gol   :  Pembina Tk. I/IV a
Jabatan           :  Guru Madya 

FOTO 1
SMP NEGERI 1 GURAH